Our Project
研发案例

Our Project


半自动包装机

半自动包装机

bàn zì dòng bāo zhuāng jī

车轮清洗机

车轮清洗机

chē lún qīng xǐ jī

志高空压机

志高空压机

zhì gāo kōng yā jī

冲击粉碎机

冲击粉碎机

chōng jī fěn suì jī

旋回破碎机

旋回破碎机

xuán huí pò suì jī

干燥机

干燥机

gàn zào jī

拉丝机卷筒

拉丝机卷筒

lā sī jī juàn tǒng

机电工程

机电工程

jī diàn gōng chéng

全自动揉面机

全自动揉面机

quán zì dòng róu miàn jī